OCMW Wortegem-Petegem
 

 
Bekendmaking reglementen
 
Overeenkomstig artikel 187 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2012, gebeurt de bekendmaking van de reglementen, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op de website van het OCMW met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden. De reglementen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking tenzij anders bepaald.
 

 

  • in zitting van 22 september 2016 keurde de Raad het aangepast  huishoudelijk reglement voor het gebruik van het OC Rozenhof goed (publicatie 13/10/2016).

 

 

  • in zitting van 24 maart 2016 keurde de Raad het reglement voor leerwerknemers in het kader van een art. 60 §7 tewerkstelling goed. Het reglement treedt in werking op 1 april 2016 (publicatie 30/03/2016).

 

  • in zitting van 23 april 2015 past de Raad de deontologische code voor het personeel aan door toevoeging van één artikel betreffende het verantwoord omgaan met de communicatiemiddelen van het OCMW (publicatie 27/04/2015).

 

  • in zitting van 18 september 2014 keurde de Raad het reglement voor het toekennen van de eretitel van erevoorzitter en ere-ocmwraadslid goed (publicatie 23/09/2014).

 

  • in zitting van 15 mei 2014 keurde de Raad de afsprakennota tussen het managementteam en de OCMW-raad goed (publicatie 19/05/2014).

 

  • in zitting van 17 april 2014 keurde de Raad het huishoudelijk reglement en het aanvraagformulier voor het gebruik van het ontmoetingscentrum Rozenhof goed. De bekendmaking op de website gebeurde op 22 april 2014. Het reglement treedt in werking op 1 mei 2014 (publicatie 22/04/2014).

 Printer Friendly

Gerelateerde bestanden
BestandHuishoudelijk reglement OC Rozenhof
BestandAlgemeen reglement gebruik infrastructuur
BestandReglement ten laste name van kosten bij opname in een WZC
BestandHuishoudelijk reglement OC Rozenhof x
BestandArbeidsreglement (2/2)
BestandArbeidsreglement (1/2)
BestandReglement leerwerknemer art 60§7
BestandDeontologische code personeel
BestandReglement erevoorzitter*
BestandReglement ereraadslid
Bestandafsprakennota MAT-Raad