OCMW Wortegem-Petegem
 

 
Historiek
 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Wortegem-Petegem besliste in zitting van 18 november 2007 om het gebouw gelegen in de Waregemseweg 2 te Wortegem te slopen en op die plaats nieuwe sociale woongelegenheden op te richten. Tevens werd beslist om voor deze werken subsidies aan te vragen bij de Vlaamse Overheid, meer bepaald bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Na het volgen van de geijkte procedures en overleg met VMSW om te voldoen aan de voorwaarden voor subsidiëring, is halfweg 2009 toestemming verleend voor het optrekken van 4 sociale woongelegenheden, zijnde 1 appartement met 2 slaapkamers (tweede verdiep), 2 studio‚Äôs met slaaphoek (1e verdiep) en 1 appartement met 2 slaapkamers aangepast aan rolstoelbewoners/mindervaliden (gelijkvloers). 

De stedenbouwkundige vergunning voor dit project werd uitgereikt op 8 februari 2010. In zitting van 16 december 2010 kon de OCMW-raad de werken gunnen.
 
Half april 2011 startten de bouwwerken met de sloop van het oorsponkelijke gebouw. De uitvoeringstermijn is bepaald op 360 kalenderdagen.
 
Met het einde van werken in zicht gaf de Raad in zitting van 22 maart 2012 het gebouw de naam 'De Hoeksteen'. Enerzijds worden hoekstenen in gebouwen gebruikt ter versteviging om zo de nodige stabiliteit en steun te bieden. Dit is ook wat het OCMW en haar dienstverlening poogt te bieden aan voor iedereen in de samenleving.  Anderzijds wordt hierdoor ook verwezen naar één van de voornaamste kenmerken van de vroegere woning, zijnde de sluitstenen/hoekstenen boven de ramen.  Tot slot is het gebouw ook letterlijk gevestigd op de hoek van de Waregemseweg en de Gotstraat.
 
De eerste bewoners namen vanaf half juli 2012 hun intrek in De Hoeksteen.
 
 
 
 
 
 
 
 


Printer Friendly