OCMW Wortegem-Petegem
 

 
Meerjarenplan 2014-2019


 

Het meerjarenplan 2014-2019 bestaat zoals wettelijk opgelegd uit 3 delen: de strategische nota, de financiële nota en de toelichting.

Binnen het OCMW werd er voor de beleidsperiode 2014-2019 voor gekozen om naast de gewone, reguliere werking van het OCMW, zijnde het zogenaamd "gelijkblijvend beleid" rond drie beleidsdoelstellingen te werken (= strategische nota).

  1. Gemeente en OCMW bieden een klantvriendelijke dienstverlening en een toegankelijk onthaal.

  2. De burger heeft het recht om menswaardig te wonen en te leven in onze gemeente.

  3. Samenwerking met alle partners verhogen om tot een kwalitatief betere dienstverlening te komen.

     

De eerste twee doelstellingen worden als "prioritair" aangeduid, de laatste als "niet-prioritair", waarmee we niet willen zeggen dat de laatste niet van belang zou zijn. Prioritair duidt immers enkel op de wijze waarover zal gerapporteerd worden. De prioritaire doelstellingen zullen ook een grotere financiële impact hebben waardoor duidelijke rapportering zeker aangewezen is.

De financiële nota is dan de financiële vertaling van de vooropgestelde werking van het OCMW waarbij het schema "staat van het financieel evenwicht" de samenvatting vormt. Als OCMW moet men immers kunnen aantonen dat men over de volledige beleidsperiode in evenwicht is. Concreet houdt dit in dat:

- het resultaat op kasbasis voor elk financieel boekjaar van het meerjarenplan positief moet zijn (dit betekent dat we op het einde van elk werkjaar voldoende geld in kas moeten hebben het zogenaamde werkkapitaal)

- het structureel evenwicht wordt aangetoond aan de hand van de autofinancieringsmarge. Deze geeft aan in hoeverre de ontvangsten voldoende zijn om de uitgaven (van de exploitatie) te dekken én de intresten en schuldaflossingen te financieren. Voor OCMW’s moet hiervoor zowel de som van de autofinancieringsmarges voor de hele duur van de beleidsperiode positief zijn én moet ook de autofinancieringsmarge in het laatste jaar zelf positief zijn.

In de toelichting zit onder meer de omgevingsanalyse die de gemeente en het OCMW samen opstelden en een overzicht van de financiële risico’s.
 
Uit het oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019 werd het budget 2014 afgeleid.
 
 
 In zitting van 16 december 2014 werd het meerjarenplan 2014-2019 aangepast en het budget 2015 vastgesteld.
 
 
 


Printer Friendly

Gerelateerde bestanden
BestandBudget 2015 (goedgekeurd december 2014)
BestandAangepast meerjarenplan 2014-2019 (goedgekeurd december 2014)
BestandOmgevingsanalyse
BestandBudget 2014 (goedgekeurd december 2014)
BestandMeerjarenplan 2014-2019 (goedgekeurd december 2013)