OCMW Wortegem-Petegem
 

 
Beleids- en Beheerscyclus


Het OCMW van Wortegem-Petegem past sedert 1 januari 2013, als één van de pilootbesturen, de bepalingen van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) toe. De grondslag hiervoor werd gelegd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de daar uit volgende uitvoeringsbesluiten.

 
Bij raadsbesluit van 16 februari 2012 heeft het OCMW volgende vijf beleidsdomeinen vastgesteld:
  1. Algemene financiering
  2. Algemene en ondersteunende diensten
  3. Sociale dienstverlening
  4. Thuiszorg
  5. Wonen
Voor het eind van het eerste jaar van de legislatuur stelt de Raad een meerjarenplan vast. Dit start in het tweede jaar van de legislatuur en loopt af op het einde van het eerste jaar van de volgende legislatuur. Het huidig meerjarenplan loopt dus over de jaren 2014 tot en met 2019. Jaarlijks wordt het meerjarenplan aangepast.

Voor het begin van ieder financieel boekjaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar, stelt de Raad op basis van het goedgekeurde (aangepaste) meerjarenplan het budget voor het OCMW vast.
Na afloop van elke financieel boekjaar wordt in het eerste semester van het volgend jaar de jaarrekening opgesteld en aan de Raad voorgelegd ter vaststelling.
 
 
 


Printer Friendly