OCMW Wortegem-Petegem
 

 
Financieringsbronnen


Het OCMW beschikt over een aantal financiële middelen om zijn maatschappelijke opdrachten te verwezenlijken:

  • financiële middelen afkomstig uit het beheer van de roerende en onroerende goederen waarover het OCMW beschikt (verhuringen, verpachtingen, intresten, verkopen…..)
  • de (gedeeltelijke) terugbetaling door de staat van sommige vormen van maatschappelijke dienstverlening: leefloon, voorschotten op kinderbijslagen, voorschotten op onderhoudsgelden, de financiële steunverlening aan kandidaat-politieke vluchtelingen ingeschreven in het wachtregister, de kosten verbonden aan het lokaal opvanginitiatief, …
  • de terugbetaling door onderhoudsplichtigen van de kosten voor maatschappelijke dienstverlening
  • een toelage uit het Vlaams Gemeentefonds
  • staatstoelagen voor de bouw of het renoveren van woningen of instellingen
  • een staatstoelage voor de medewerking van het OCMW aan de energielevering aan hulpbehoevenden
  • een toelage uit het Elektriciteitsfonds

Aangezien bovenstaande middelen niet voldoende zijn om naast de maatschappelijke dienstverlening, ook nog eens de personeelskosten en andere vaste kosten (administratie, informatica, onderhoud onroerend patrimonium…) te financieren, wordt het financieel tekort aangevuld met de gemeentelijke dotatie die jaarlijks in de gemeentebegroting wordt ingeschreven.Printer Friendly